ACORD 2 - IFRS01: share-based payment transaction

S’acorda de deixar la discussió d’aquest terme també per a la propera reunió, sobre la IFRS 2, atès que és un terme que hi surt molt, i amb diferents variants que presenten sobretot dificultats de concordança.

ACORD 3 - IFRS02: pagaments/s basat/s en accions liquidat/ades en

Aquest terme (i d’altres d’emparentats) presenta diverses consultes als especialistes:

 • Singular o plural: pagament basat en accions (en singular) o bé pagaments basats en accions (en plural)? El mot que el precedeix (acord o transacció) hi té alguna cosa a veure?
 • Quan aquest terme pagament basat en accions va precedit d’altres termes com ara acords i transaccions, en quins casos la preposició ha de ser de o amb?
 • Quan aquest terme pagament basat en accions va seguit d’un sintagma adjectival iniciat amb la forma liquidat, amb qui concorda en gènere i nombre aquest participi?

S’ACORDA que:

 • Cal tenir en compte que es tracta de termes fixats i inclosos en l’annex de definicions de la norma IFRS 2 i que, tot i ser molt llargs, no se’n pot alterar l’estructura ni separar-ne els elements.
 • La preposició que acompanya transaccions és amb i va seguida del terme pagaments basats en accions, amb els mots pagaments i basats en plural: transacció amb pagaments basats en accions; transacció amb pagaments basats en accions liquidada en efectiu; transacció amb pagaments basats en accions liquidada amb instruments de patrimoni.

En canvi, fem servir la preposició de quan parlem d’acords, atès que l’acord de pagament (amb pagament en singular) és un tipus d’acord. Com que pagament és en singular, la forma basat també hi ha d’anar. Per tant, els termes correctes són: acord de pagament basat en accions; acord de pagament basat en accions liquidat en efectiu; acord de pagament basat en accions liquidat amb instruments de patrimoni.

 • La concordança de la forma liquidat/liquidats o liquidada/liquidades no depèn mai del terme accions, inclòs en aquests termes, sinó del terme principal, generalment acord (o acords) o transacció (o transaccions): acords de pagament basat en accions liquidats amb instruments de patrimoni, transaccions amb pagaments basats en accions liquidades en efectiu.

La discussió sobre aquest darrer punt ha plantejat si l’ús del terme liquidar és adequat quan es parla de transaccions amb pagaments basats en accions liquidades amb instruments de patrimoni. Jordi Martí proposa de mantenir liquidada (o liquidades) quan es fa referència a les “transaccions amb pagaments basats en accions liquidades en efectiu”, però fer servir cancel·lada (o cancel·lades) quan es tracta de “transaccions amb pagaments basats en accions cancel·lades amb instruments de patrimoni”.

Finalment, S’ACORDA de mantenir en tots dos casos l’ús del terme liquidar, atès que en el DIEC hi ha recollides les dues accepcions: “Convertir (un bé) en diner líquid”, que es correspondria al primer cas; i “Pagar o cobrar (un deute)”, que es correspondria amb el segon.

 • Atès que aquests termes estan recollits a l’annex de definicions de la norma IFRS 2, se’n revisen en detall tant la forma com les definicions. S’ACORDA de fixar el terme i la definició corresponent tal com s’indica a continuació:
 • acord de pagament basat en accions: terme i definició correctes.
 • transacció amb pagaments basats en accions: modificació del terme i vistiplau a la definició.
 • transacció amb pagaments basats en accions liquidada amb instruments de patrimoni: modificació del terme i vistiplau a la definició.
 • transacció amb pagaments basats en accions liquidada en efectiu. Transacció amb pagaments basats en accions en què l’entitat adquireix béns o serveis incorrent en un passiu amb el proveïdor d’aquests béns o serveis al qual cal transferir efectiu o altres actius d’acord amb imports basats en el preu (o el valor) d’instruments de patrimoni (entre d’altres, accions o opcions sobre accions) de l’entitat o d’una altra entitat del mateix grup. [modificació tant del terme com de la definició]

Per tant, les formes en plural d’aquests termes, que és l’ús habitual dins de la norma, han de ser:

 • acords de pagament basat en accions
 • acords de pagament basat en accions liquidats amb instruments de patrimoni
 • acords de pagament basat en accions liquidats en efectiu
 • transaccions amb pagaments basats en accions
 • transaccions amb pagaments basats en accions liquidades [les transaccions] amb instruments de patrimoni
 • transaccions amb pagaments basats en accions liquidades [les transaccions] en efectiu.

Tenint en compte la dificultat en relació amb aquests termes, S’ACORDA que Àngels Egea esmenarà tots els contextos seguint les directrius acordades i, posteriorment, els especialistes els validaran.