IFRS07. Annex A (IFRS09): pèrdues creditícies previstes

pèrdues creditícies previstes

expected credit losses The weighted average of credit losses with the respective risks of a default occurring as the weights

pertes de crédit attendues Moyenne pondérée des pertes de crédit, dont les poids sont les risques de défaillance respectifs.

pérdidas crediticias esperadas El promedio ponderado de las pérdidas crediticias con los riesgos respectivos de que ocurra un incumplimiento como ponderadores.

perdas de crédito esperadas A média ponderada das perdas de crédito, utilizando como ponderadores os respectivos riscos de ocorrência de um incumprimento.

Comentaris: Aquest terme ja ens havia sortit a la norma 3 i també el terme pèrdues creditícies esperades durant el temps de vida (lifetime expected credit losses), a la norma 1. A Normativacomptable només trobem el terme pèrdues creditícies. Altres termes amb expected s’han traduït així:

expected volatility: volatilitat esperada
expected dividens: dividends previstos
expected dividend yield: rendibilitat per dividends prevista
lifetime expected credit losses: lifetime expected credit losses

Al Cercaterm, els termes que en anglès tenen expected en català poden tenir previst o esperat:

expected date of delivery: data prevista de part
expected frequency: freqüència esperada
expected product: producte esperat

Per tant, totes dues traduccions són correctes.

Pel que fa al cas que ens ocupa, a Internet només documentem pèrdues creditícies esperades; no hi ha ocurrències de pèrdues creditícies previstes. Sí que es documenta, en canvi, pèrdues de crèdit previstes.

En aquesta mateixa norma, també es recull el terme ben documentat transacció prevista.

Pel que fa a l’ús de l’adjectiu creditici o el sintagma de crèdit, ara mateix tenim recollits els termes següents: risc de crèdit, cooperativa de crèdit, derivat de crèdit, línia de crèdit; pèrdues creditícies esperades durant el temps de vida, millores creditícies (garanties col·laterals i altres millores creditícies); qualificació creditícia (d’una entitat);

Per tant, hi ha diverses opcions i totes són lingüísticament correctes. Des d’un punt de vista de l’ús no hi ha un clar predomini de cap fórmula. Es tracta, doncs, de triar una opció. El que es decideixi afectarà el terme ja recollit pèrdues creditícies esperades durant el temps de vida.

.
Pèrdues cretiditices previstes.

correcte